...

اطلاعات فردی
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * شماره شناسنامه
* کد ملی * تاریخ تولد
* محل صدور * جنسیت
* وضعیت تاهل * تلفن
* تلفن همراه پست الکترونیکی
تاریخ ثبت پرسشنامه
* استان محل سکونت
* شهر محل سکونت
* آدرس محل اقامت
* فایل تصویر
اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی
* رشته تحصیلی * عنوان رشته
* مقطع تحصیلی * دانشگاه محل تحصیل
* تاریخ اخذ مدرک
* معدل
دوره های گذرانده
ويرايش حذف

عنوان دوره مدت دوره
امکان ارائه گواهینامه وجود دارد؟
سوابق کاری
ويرايش حذف

نام سازمان سمت
مدت زمان اشتغال علت کناره گیری
حقوق دریافتی
تلفن محل کار
مهارت و تخصص
ويرايش حذف

* عنوان مهارت * میزان تسلط
زبانهای خارجه
ويرايش حذف

* زبان خارجی * سطح مکالمه
* سطح خواندن * سطح نوشتن
توضیحات
فایل رزومه
* عنوان شغل درخواستی
توضیحات
توجه:تکمیل این فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی کند.