...در صورتی که چندین قبض برای پرداخت دارید می توانید از قسمت پرداخت قبض چند تایی برای پرداخت قبض به صورت همزمان استفاده نمایید .

پرداخت قبوض
* شناسه قبض
* شناسه پرداخت
پست الکترونیکی
لوگو نام سازمان شناسه قبض شناسه پرداخت مبلغ