...
مهم‌ترین افتخارات 
  • کسب رتبه 154 در جمع 500 شرکت برتر کشور از نظر ميزان فروش بر اساس آخرين رتبه بندي انجام شده توسط سازمان مديريت صنعتي
  • احراز رتبه 35  شرکت هاي PSP در جهان بر اساس آخرين رتبه بندي نشريه معتبر The NILSON REPORT
  • قرارگيري در جمع 20 شرکت برتر بازار اول بورس اوراق بهادار تهران از نظر کيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب
  • تمديد گواهينامه ISO 10002:2014 به منظور رسيدگي به شکايت مشتريان در حوزه پذيرندگي
  • تمديد گواهينامهISO/IEC 27001:2013  در حوزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات