...
مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 
جناب آقای احمد جعفری قزل حصار، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
جناب آقای علیرضا خداکرمی، رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد رحیم زاده عبدی، عضو هیأت مدیره


جناب آقای پیمان شریفی، نایب رییس هیأت مدیره

  

 
جناب آقای علی کشوری شاد، عضو هیأت مدیره