...

ارزش های سازمانی
تجارت الکترونیک پارسیان در راستای ایجاد سازمانی پویا و فعال، ارزش های سازمانی خود را به شرح زیر تبیین نموده است:
 

  • توجه به كرامت انساني و اداي احترام به تمامي ذينفعان شركت
  • جوابگوئي مسئولانه به مشتريان و ذينفعان
  • ‏توجه به شايسته سالاري و افزايش وفاداري كاركنان به سازمان
  • تاکيد بر روابط برد- برد با مشتريان و کليه ذينفعان
  • پيشگامي در نوآوري و چابکي در ارائه محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان
  • تاکيد بر ايجاد سازماني دانش محور
  • تأكيد مستمر بر كار گروهي و پرهيز از خودمحوري در بين افراد سازمان

بيشتر